1 Intakegesprek bij de gemeente of provincie

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van het platteland van Flevoland? En past het bij de kaders van LEADER Flevoland? Vul dan het projectideeformulier in en neem contact op met de Leader contactpersoon van uw gemeente voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken of het project idee (in potentie) voldoet aan de selectiecriteria, zoals deze zijn beschreven in de Lokale Ontwikkelings Strategie oftewel LOS.

2 Informele beoordeling door de LAG

Als de Leader contactpersoon van de gemeente denkt dat het idee kans maakt op Leader subsidie, wordt het projectideeformulier voor een informele beoordeling voorgelegd aan de leden van de LAG. Op basis van deze beoordeling ontvangt u een advies. Er zijn drie adviezen mogelijk:

  • Uw plan past niet bij de Leader visie zoals beschreven in de LOS: het heeft geen zin een aanvraag in te dienen
  • Uw plan past wel bij de Leader visie, maar heeft nog aanpassingen nodig. U krijgt advies over welke aanpassingen dit zijn, zodat u alsnog een aanvraag in kunt dienen
  • Uw plan past wel bij de Leader visie en de LAG moedigt u aan om een projectvoorstel in te dienen

3 Opstellen projectvoorstel

Op basis van de verkregen feedback, schrijft u een projectvoorstel. Tussentijds kunt u indien gewenst advies inwinnen bij de LAG. Dit verloopt via de Leader contactpersoon van de gemeente. Desgewenst kunt u het schrijven van een projectvoorstel overigens uitbesteden aan een specialist. De kosten daarvan zijn te declareren.

4 Aanvragen cofinanciering

Als u het projectvoorstel klaar heeft, vraagt u cofinanciering aan bij een lokale overheid. Dat is meestal de gemeente, maar het waterschap of de provincie zijn ook partijen waar cofinanciering kan worden aangevraagd. De Leader contactpersoon van de gemeente informeert u over de geldende procedure. Alleen projectvoorstellen waaraan cofinanciering vanuit een lokale overheid wordt verleend, komen in aanmerking voor Leader subsidie.

5 Indienen projectvoorstel bij RVO

Als u een formeel besluit heeft ontvangen waarin de cofinanciering wordt toegekend, kunt u het projectvoorstel indienen bij het digitale loket van RVO. U beantwoordt daar een aantal vragen en kan het projectvoorstel en benodigde bijlagen uploaden. U moet hiervoor beschikken over DigiD (particulieren) of eHerkenning met minimaal beveiligingsniveau 2+ (organisaties).
Nadat uw aanvraag bij RVO is ingediend, wordt deze door RVO beoordeeld op volledigheid. Als het projectvoorstel volledig is, gaat het voorstel naar de LAG voor een formele beoordeling, zie stap 6. Ook kijkt RVO of het project past in de kaders van het openstellingsbesluit en of het voldoet aan de regelgeving (EU conformiteit).

6 Formele beoordeling door de LAG

Als uw projectvoorstel door RVO volledig is bevonden, wordt deze voor een formele beoordeling voorgelegd aan de leden van de LAG. Uw projectvoorstel wordt hierbij getoetst aan de selectiecriteria, zoals deze opgenomen zijn in de LOS. Deze beoordeling kan leiden tot twee mogelijke uitkomsten:

  • Positief oordeel, subsidiabel
  • Negatief oordeel, niet subsidiabel

7 Beschikking en overeenkomst

Als zowel RVO als de LAG positief zijn over uw projectvoorstel, ontvangt u van RVO een subsidiebeschikking inclusief overeenkomst. U kunt dan van start gaan met uw project.

8 Controle

Wees er op voorbereid dat er tussentijds en na afloop controle kan plaatsvinden op de wijze waarop uw project aansluit bij uw projectvoorstel. Deze controle gebeurt door middel van audits vanuit RVO, de Europese Commissie of Europese Rekenkamer. Een goede administratie tijdens de uitvoering van uw project is daarom erg belangrijk. Afwijken van het projectvoorstel mag, zolang uw project blijft voldoen aan de selectiecriteria en zolang de afwijkingen verifieerbaar zijn. De Leader contactpersoon van uw gemeente kan u adviseren waar u op moet letten bij een juiste uitvoering en administratie.